English | Indonesia

Harta Yang Wajib Dizakati dan Asnaf Zakat

Harta Yang Wajib Dizakati

Ada 2 jenis zakat yaitu:

Zakat Fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Jenis-jenis harta yang terkena zakat adalah seperti berikut:

  • Zakat Pendapatan
  • Zakat Perniagaan (tijaroh)
  • Zakat Binatang Ternak
  • Zakat Pertanian
  • Zakat Uang Simpanan
  • Zakat Emas dan Perak
  • Zakat Saham
  • Zakat Ma’adin, Kunuz dan Rikaz *

***
Ma’adin
adalah segala galian yang diperoleh dari perut bumi baik beku atau cair di darat atau di laut.

Kunuz
adalah harta yang tersimpan di dalam bumi (harta karun).

Rikaz
adalah harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. (Jumhur ulama mengatakan semua jenis simpanan jahiliah)

 

Asnaf Zakat

Asnaf atau golongan orang yang layak menerima zakat telah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Golongan Yang Layak Menerima Zakat

Zakat akan dibagi kepada beberapa asnaf. Asnaf-asnaf tersebut ialah:

 • Fakir

Fakir ialah orang Islam yang tidak punya harta hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak untuk memenuhi keperluan diri dan tanggungannya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lain.

zakat

Miskin

Miskin adalah orang Islam yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak tetapi masih tidak mencukupi (kurang) untuk menanggung keperluan diri dan tanggungannya.

 • Amil

Orang yang dilantik untuk penyelenggaraan pengurusan zakat.

 • Muallaf

Orang yang baru memeluk Islam yaitu “orang yang dijinakkan hatinya” dengan diberi bantuan supaya mereka teguh mengamalkan Islam.

 • Riqab

Yaitu hamba mukatab yang ingin memerdekakan dirinya.

 • Gharimin

Orang Islam yang terlibat hutang untuk memenuhi keperluan asas untuk permasalahan diri atau keluarga tanggungannya atau orang yang berhutang untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan memerlukan:

  • Orang yang berhutang itu tidak mampu menyelesaikan hutangnya.
  • Hutang itu dalam perkara taat yang dibolehkan syarak.
  • Hutang telah jatuh tempo.
 • Fisabilillah

Fisabililah adalah segala perbuatan / perkara yang menjurus kepada keperluan dan masalah untuk menegakkan syiar agama Islam.

 • Ibnu Sabil

Orang Islam yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau orang yang hendak memulakai perjalanan sedangkan ia tidak mempunyai bekal dengan syarat:

  • Ia berjalan merantau dari negeri tempat tinggalnya.
  • Merantau yang dibolehkan oleh syarak.