English | Indonesia

Syarat Zakat

Setelah memahami pengertian zakat, Berikut ini adalah syarat-syarat zakat:

  • Islam

Zakat diwajibkan kepada pemilik harta yang beragama Islam saja. Orang kafir tidak diwajibkan menunaikan zakat, bahkan zakat mereka tidak sah jika ditunaikan karena zakat mempunyai ciri-ciri ibadah.

  • Merdeka

Syarat ini merupakan salah satu syarat wajib.

  • Dimiliki Sempurna

Dimiliki sempurna bermaksud “Pemilikan seseorang terhadap harta secara sah sepanjang haul dan mempunyai kuasa secara bebas untuk mengurus dan memperoleh manfaat dari harta tersebut tanpa dibatasi undang-undang dan peraturan.”

  • Cukup Nisab

Nisab ialah jumlah minimal kepemilikan sesuatu harta yang mewajibkan zakat ke atas harta itu.

Dalil syarat nisab emas, buah-buahan dan unta seperti yang dijelaskan Hadis berikut:

Dari Abu Sa’id R.A:

Rasulullah SAW bersabda: “Kurma yang kurang dari 5 awsuq tidak wajib zakat, perak yang kurang dari 5 auqiyah tidak wajib zakat, dan unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib zakat.”
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Nisab menjadi prasyarat kewajiban zakat supaya dapat dipastikan bahwa kewajiban zakat hanya diwajibkan ke atas orang Islam yang memiliki kekayaan.

Sabda Nabi SAW :
“Sesungguhnya zakat (diwajibkan) hanya kepada orang yang kaya”.
(Riwayat Bukhari).

Nisab sesuatu harta adalah berbeda-beda berdasarkan jenis-jenis harta. Nilai jumlah minimum nisab telah ditetapkan dengan hadis.

syarat zakat

  • Cukup Haul

Haul ialah waktu setahun (12 bulan) qomariah pemilikan kekal harta zakat oleh seseorang selain dari harta zakat biji-bijian, buah-buahan, galian dan harta karun. Syarat haul ditetapkan dengan hadis.

Sabda Nabi SAW:

“Tidak diwajibkan zakat atas sesuatu kekayaan sehingga berlalu waktu setahun.”

  • Harta Yang Berkembang

Harta yang berkembang adalah harta pemilikan yang dapat berkembang secara hakiki atau dapat diusahakan.

Bentuk harta yang berkembang secara hakiki:

i. Binatang ternak berkaki empat seperti sapi , kerbau, kambing, rusa dan sejenisnya.
ii. Hasil tanaman yang menjadi makanan pokok seperti padi, jagung, gandum dan sejenisnya.
iii. Barang perniagaan yang berkembang dengan sebab terjadi transaksi di pasaran.

Harta yang berkembang dengan sebab dapat diusahakan adalah :

i. Emas, perak, mata uang dan hasil galian seperti minyak, bijih timah, gas dan harta karun yang bernilai dan sejenisnya.
ii. Tanaman, ternakan dan harta yang diusahakan secara komersial